Concerten

 concert: zondag 17 november 2019,
Hoofdstraatkerk in Hoogeveen,  17.00 uur

uitgevoerd worden:

Cantate BWV 40  Darzu ist erschienen der Sohn Gottes (Johan S. Bach)

en de koorgedeelten van

BWV 1  Wie schön leuchtet der Morgenster (Johan S. Bach)

BWV 112   Der Herr ist mein getreuer Hirt (Johan S. Bach)

Motet: Unsere Trübsal van Johann Ludwig Bach

Dirigent –

ROELOF BOSMA

Solisten:

alt-

Tenor –

Bas –

Begeleidingsorkest –

Orgel –

Els Woldberg

 Aart Mateboer

Lars Terray

Ensemble Conservatoire

Joke Venhuizen