Concerten

 concert: zondag 17 november 2019, 17.00 uur

Hoofdstraatkerk in Hoogeveen,

uitgevoerd worden:

Cantate BWV 40  Darzu ist erschienen der Sohn Gottes (Johan S. Bach)

BWV 1  Wie schön leuchtet der Morgenster (Johan S. Bach)

en de koorgedeelten van

BWV 112   Der Herr ist mein getreuer Hirt (Johan S. Bach)

Motet: Unsere Trübsal van Johann Ludwig Bach

Dirigent:  Roelof Bosma

Solisten:

Sopraan  Judith Sportel
Alt Els Woldberg
Tenor Aart Mateboer
Bas Lars Terray
Begeleidingsorkest Ensemble Conservatoire
Orgel Joke Venhuizen